Show simple item record

dc.contributor.authorKolpakov, Valerii
dc.contributor.authorKovbas, Ihor
dc.contributor.authorKrainii, Pavlo
dc.date.accessioned2021-11-16T09:50:21Z
dc.date.available2021-11-16T09:50:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citation1. Трояновський В.В. Європейська хартія місцевого самоврядування як фундамент розвитку місцевої демократії в державах Європи [Електронний ресурс] // Збірник наукових статей. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Troyanovsky.pdf. 2. Батанов О.В. Деякі концептуальні проблеми реформи конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні / О.В. Батанов // Публічне право. 2015. № 2. С. 18–25. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pp_2015_2_4.pdf. 3. Батанов О. Політико-правові засади децентралізації публічної влади в зарубіжних країнах у контексті муніципальної реформи в Україні / О. Батанов //Юридичний вісник. 2014. № 4. С. 64–70. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/urid_2014_4_15. pdf. 4. Канавець М.В. Сучасні підходи та зарубіжний досвід децентралізації публічної влади на місцевому і регіональному рівнях // М.В. Канавець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ. 1(119)/2015. С. 105–110. 5. Фоміна Д.С. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування 1985 року та інших міжнародно-правових актів щодо правової організації місцевого самоврядування / Д.С. Фоміна // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер.: Державне управління. 2013. Т. 226, Вип. 214. С. 109–113. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdu_2013_226_214_23.pdf. 6. Кравченко В.В. «Проблеми адаптації законодавства України до стандартів і принципів Європейської хартії місцевого самоврядування»// Вісник Центральної виборчої комісії. № 2 (12). Червень, 2008. С. 38–41. 7. Ровинська К.І. Місцева автономія як загальний принцип організації місцевого самоврядування / К.І. Ровинська // Публічне управління: теорія та практика. 2013. Вип. 1. С. 170–176. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pubupr_2013_1_29. pdf С. 171-172. 8. Мельник Л.М. Принцип децентралізації влади як ключовий вектор модернізаційних перетворень у системі державного управління соціальним розвитком регіонів / Л.М. Мельник // Аспекти публічного управління. 2015. № 7–8, С. 78–84. 9. Пасічник М. Еволюція та характерні ознаки децентралізації публічного управління / М. Пасічник // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2010. № 4. С. 175–182. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadu_2010_4_24.pdf. 10. Ровинська К.І. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування як основа формування місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / К.І. Ровинська. // Державне будівництво. 2013. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/DeBu_2013_1_31.pdf. 11. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР. URL: www.zakon.rada.gov.ua. 12. Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого самоврядування : Закон України // Відом. Верховної Ради. 1997. № 38 (ст. 249). 13. Гройсман В.Б. Концептуальні засади реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні // В.Б. Гройсман // Місцеве самоврядування – основа сталого розвитку України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 16 трав. 2014 р.): у 2 т. / за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка. К. : НАДУ, 2014. Т. 1. 244 с. 14. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р [Електронний ресурс]. URL: http://www.rada.gov.ua. 15. Серьогін С.М. Теоретичні засади та основні напрями реформування місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні / С.М. Серьогін, Н.Т. Гончарук //Аспекти публічного управління. 2015. № 4. С. 111–120. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aplup_2015_4_16.pdf.uk_UA
dc.identifier.issn2307-3322
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1070
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню, становленню та розвитку законодавчої бази місцевого самоврядування та європейських фундаментальних принципів. Розкрито позиції науковців щодо фундаментальних принципів місцевого самоврядування. Принципи місцевого самоврядування є однією з найважливіших ознак будь-якої демократичної європейської держави, які закріплені Європейською Хартією про місцеве самоврядування. Реформування системи публічного управління в Україні повинно здійснюватися на основі досвіду високо розвинутих країн Європейського Союзу. У статті проводиться аналіз щодо впливу Європейської Хартії місцевого самоврядування та інших міжнародноправових актів на правову організацію місцевого самоврядування, а також досліджуються основні тенденції та пріоритети новітнього етапу впровадження міжнародних стандартів у систему місцевого самоврядування. На основі цього проводиться оцінка стану приведення вітчизняного законодавства до стандартів задекларованих міжнародних документів у сфері розвитку місцевого самоврядування. Акцентується увага на тому, що розкриття сутності та характерних рис місцевого самоврядування як форми організації місцевої влади не можливе без дослідження принципів місцевого самоврядування, що відображають головні якості цього правового інституту з позиції його змісту і природи. Загальновизнані принципи місцевого самоврядування чітко сформульовані у міжнародних правових документах – Всесвітній декларації місцевого самоврядування та Європейській хартії місцевого самоврядування. Значну увагу приділено аналізу адміністративно-правових основ місцевого самоврядування щодо їх відповідності європейським стандартам місцевої демократії та виявленню головних проблем їх упровадження в життя. Запропоновано ряд заходів, реалізація яких сприятиме удосконаленню законодавчого забезпечення правового статусу місцевого самоврядування. The article is dedicated to the study, formation and development of the legislative framework of local self-government and European fundamental principles. The positions of scientists on the fundamental principles of local self-government are revealed. The principles of local self-government, which are enshrined in the European Charter of Local SelfGovernment, are one of the most important features of any democratic European state.Reformation of the public administration system in Ukraine should be based on the experience of highly developed countries of the European Union. The given article analyzes the impact of the European Charter of Local Self-Government and other international legal acts on the legal organization of local self-government, as well as examines the main trends and priorities of the newest stage of implementation of international standards in the system of local self-government. Based on this, the state of bringing national legislation to the standards of declared international documents in the field of local self-government development is evaluated. Attention is focused to the fact that disclosure of the essence and characteristics of local self-government as a form of organization of local government is impossible without studying the principles of local self-government, which reflect the main qualities of this legal institution in terms of its content and nature. The generally acknowledged principles of local self-government are clearly stated in international legal documents – the World Declaration on Local Self-Government and the European Charter of Local Self-Government. Much attention has been paid to the analysis of the administrative and legal foundations of local self-government regarding their compliance with the European standards of local democracy and to the identification of the main problems of their implementation. A number of measures, the implementation of which will contribute to improving the legislative support of the legal status of local self-government, has been proposed.uk_UA
dc.description.sponsorshipпублічного праваuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherВидавничий дім "Гельветика"uk_UA
dc.subjectсамоврядуванняuk_UA
dc.subjectмісцеве самоврядуванняuk_UA
dc.subjectтериторіальна громадаuk_UA
dc.subjectдецентралізаціяuk_UA
dc.subjectсубсидіарністьuk_UA
dc.subjectпредставницька демократіяuk_UA
dc.subjectавтономіяuk_UA
dc.subjectself-governmentuk_UA
dc.subjectlocal self-govermentuk_UA
dc.subjectterritorial communityuk_UA
dc.subjectdecentralizationuk_UA
dc.subjectsubsidiarityuk_UA
dc.subjectrepresentative democracyuk_UA
dc.subjectautonomyuk_UA
dc.titleЄРОПЕЙСЬКІ ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ В УКРАЇНІuk_UA
dc.title.alternativeTHE EUROPEAN PRINCIPLES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AND PROBLEMS OF THEIR LEGAL IMPLEMENTATION IN UKRAINEuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record