Show simple item record

dc.contributor.authorДоскач С., Костик Л, Батринчук З., Платаш Л.
dc.date.accessioned2021-11-16T11:06:30Z
dc.date.available2021-11-16T11:06:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationСтаттю присвячено проблемі комунікації в інформаційному суспільстві. Насамперед вона сто сується освітньої сфери, адже покликана забезпечити всебічну підготовку людини до сучасного життя у світі найрізноманітніших зв’язків, комунікативних можливостей суспільних відносин.uk_UA
dc.identifier.issnISSN 1992-5786.
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1079
dc.descriptionСтаттю присвячено проблемі комунікації в інформаційному суспільстві. Насамперед вона сто сується освітньої сфери, адже покликана забезпечити всебічну підготовку людини до сучасного життя у світі найрізноманітніших зв’язків, комунікативних можливостей суспільних відносин.uk_UA
dc.description.abstractСтаттю присвячено проблемі комунікації в інформаційному суспільстві. Насамперед вона сто сується освітньої сфери, адже покликана забезпечити всебічну підготовку людини до сучасного життя у світі найрізноманітніших зв’язків, комунікативних можливостей суспільних відносин. Основною формою педагогічного процесу є професійна комунікація. Її продуктивність зумовлю ється цілями й цінностями суб’єктів спілкування, прийнятими всіма за норму індивідуальної пове дінки. Розгортається вона у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, спільної комунікативної діяльності людей, за якої кожен з його учасників, взаємообмінюючись різною інформацією, засвоює моральні та інші цінності, загальнолюдський досвід, комунікативні, суспільні, педагогічні знання і способи комуні кативної діяльності, при цьому виявляє, розкриває і розвиває власні психічні якості, формується як особистість та суб’єкт комунікації. У цьому сенсі комунікативна діяльність є передумовою формування творчої особистості педагога. Метою дослідження є розкриття необхідності формування у студентів належного рівня міжкуль турної комунікативної компетентності. Завданнями дослідження є: з’ясувати визначальні чинники міжкультурної комунікації професійної підготовки студентів; описати процес становлення міжкуль турної комунікативної компетентності студентів; визначити фактори, які сприяють формуванню професійно-мовленнєвої готовності майбутніх фахівців. Формування мовленнєвої особистості, яка вільно і творчо висловлює свої потреби, інтереси, наміри, вміє користуватися міжкультурними мовними засобами, є важливим завданням модернізації освіти в Україні. Тому підготовка майбутніх педагогів та психологів з високим рівнем міжкультурної комунікативної компетенції є сьогодні надзвичайно актуальною та необхідною. З’ясовано, що сформованість культури мовлення є важливим показником професіоналізму. Кожен педагог повинен постійно працювати над удосконаленням своєї педагогічної майстерності, від чого значною мірою залежать результати його роботи. Тому необхідно звертати більше уваги на розви ток мовлення, підвищувати вимоги до власної культури мови та розвивати свої навички ефективної міжкультурної комунікації.uk_UA
dc.description.sponsorshipЛ.Б. Костик, С.С. Доскач, З.Р. Батринчук, Л.Б. Платашuk_UA
dc.publisherПедагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школахuk_UA
dc.relation.ispartofseries№76 Т. 2;
dc.subjectміжкультурна комунікація, комунікативна діяльність, мовленнєва культура, кінесика, паралінгвістика, етнологія, етнографіяuk_UA
dc.titleМіжкультурна комунікація у процесі підготовки майбутніх психологів та педагогівuk_UA
dc.title.alternativeМіжкультурна комунікація у процесі підготовки майбутніх психологів та педагогівuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record