Show simple item record

dc.contributor.authorKozik, Nataliia Mykolaiivna
dc.contributor.authorStratiichuk, Nataliia Anatoliivna
dc.contributor.authorBajtsurak, Irina
dc.date.accessioned2022-05-01T18:24:43Z
dc.date.available2022-05-01T18:24:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issnISSN: друковане - 2311-5491
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4305
dc.description.abstractThe article is devoted to one of the urgent problems of training future specialists in the field of physical education and sports - the correction of impaired functional conditions, which can occur as a result of considerable physical loads. The purpose of the article is to determine the best approaches to teaching "Sports Physiology" to the student-athletes, in order to impart the skills of correcting functional disorders. The paper also reveals the essence of such concepts as normal, disturbed and pathological functional conditions, highlights the signs of these states, criteria and methods of their definition. The ways of correction during functional deviations, principles of their application and possible combinations are being considered as well. Based on the analysis of literary sources, this article substantiates the necessity of finding the optimal selection and application of methods and means of teaching "Sports Physiology", and the methodology of studying the functional conditions of athletes. The given paper also dwells on the methodical techniques of conducting classes, which provide the possibility of mastering theoretical knowledge and refining practical skills, the sequence of teaching the basic concepts and finally the study of physical and functional health. The conducted test has revealed that a considerable number of students displayed signs of fatigue and decreased adaptive capacity. After studying the principles, methods and means of correction and their practical applications, re-diagnosis confirmed a significant decrease in the number of students with functional impairments, in particular among those who had adhered to the recommendations for the selected complex. In the course of training the future physical education and sports specialists, it is thus advisable to pay more attention to the study of changes in the body of athletes at high physical loads, to ways of diagnosing functional conditions, performance, as well as to the matter of finding suitable combination of correction approaches in each individual case. This will allow them to maintain optimal health, achieve high performance in sports, and properly build workload while coaching. Стаття присвячена одній із актуальних проблем підготовки майбутніх фахівців у галузі фізичної культури та спорту – корекції порушених функціональних станів, які можуть виникати при значних фізичних навантаженнях. Метою статті є визначення оптимальних засобів навчання при викладанні «Спортивної фізіології» для засвоєння студентами-спортсменами навиків корекції при порушеннях функціонального стану. В роботі розкривається сутність понять – нормальний, порушений та патологічний функціональний стан, висвітлюються ознаки цих станів, критерії та способи їх визначення. Розглядаються способи корекції при функціональних відхиленнях, принципи їх застосування та можливі поєднання. На основі аналізу літературних джерел обгрунтовується необхідність пошуку оптимального добору та використання методів і засобів навчання в процесі викладання «Спортивної фізіології», а також методика дослідження функціонального стану спортсменів. Висвітлюються методичні прийоми для проведення занять, які забезпечують можливість кращого засвоєння теоретичних знань і відпрацювання практичних навичок, а також послідовність опрацювання основних понять та досліджень фізичного та функціонального здоров’я. В результаті проведеного тестування виявлено, що у значної частини студентів спостерігалися ознаки втоми та зниження адаптаційних можливостей. Після вивчення принципів, методів і засобів корекції та їхнього практичного застосування повторна діагностика підтвердила значне зниження кількості студентів з порушеннями функціонального стану, зокрема тих, які дотримувались рекомендацій щодо підібраного комплексу. При підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту доцільно приділяти більше уваги вивченню змін в організмі спортсмена при високих навантаженнях, шляхів діагностики функціонального стану, працездатності, а також пошуку оптимального поєднання засобів корекції в кожному індивідуальному випадку. Це дозволить їм підтримувати належний рівень здоров’я, досягати високих результатів у спорті, а також правильно будувати навантаження в тренерській роботі.uk_UA
dc.description.sponsorshipкафедра фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомогиuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherНауковий журнал «Інноваційна педагогіка», Видавничий дім «Гельветика»uk_UA
dc.relation.ispartofseriesспецвипуск;
dc.subjectкорекція, функціональний стан, спортсмени, студенти, навчання, фізіологіяuk_UA
dc.subjectcorrection, functional condition, athletes, students, training, physiology.uk_UA
dc.titleНАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ СПОРТИВНОЇ ФІЗІОЛОГІЇuk_UA
dc.title.alternativeTRAINING OF THE FUTURE "PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS" SPECIALISTS IN THE MEANS OF CORRECTING IMPAIRED FUNCTIONAL CONDITIONS DURING THE COURSE OF TEACHING SPORTS PHYSIOLOGYuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record