Show simple item record

dc.contributor.authorKrainii, Pavlo
dc.contributor.authorKovbas, Ihor
dc.date.accessioned2022-11-08T13:41:46Z
dc.date.available2022-11-08T13:41:46Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationБойко І. Правове регулювання цивільних відносин на українських землях у складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 рр.). Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Вип. 57. С. 89–90. Кальницький Михайло. Нариси історії но таріату України. Укр. нотар. палата. Київ: Го пак, 2008. 144 с. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: навч. посіб. Київ: Атіка, 2003. 320 с. Нелін О.І. Інститут нотаріату в Україні: від минувшини до сьогодення: монографія. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. 130 с. Никифорак М.В. Буковина в державно правовій системі Австрії (1774–1918 рр.): моно графія. Чернівці: Рута, 2004. 269 с. Никифорак М.В. Нотаріат на Буковині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Нау ковий вісник Чернівецького університету. 1999. Вип. 62. Правознавство. С. 61-63. 7. Ясінська Л.Е. Становлення та розвиток ін ституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект): дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2005. 210 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5114
dc.description.abstractМета: дослідження генези інституту нотаріату на землях Північної Буковини в другій половині ХІХ ст. – першій половині XX ст. у складі Австро-Угорщини. Методи дослідження: використання історичного методу в поєднанні з іншими загальними та спеціальними методами наукового дослідження такими як системний метод, аналіз та синтез дозволили визначити політичні, соціальні та культурні передумови створення інституту нотаріату на території Буковини у вказаний період та проаналізувати законодавство, яким здійснювалось правове регулювання діяльності нотаріату. Результати: розвиток нотаріату обумовлювався конкретними змінами у державному устрої, який постійно перебував під впливом держави та обумовлював якісні зміни, що виражалися в тому числі у створенні нових державних інституцій, до яких у тому числі слід включати нотаріат. Правова природа нотаріату, який створювався на буковинських землях, дозволяє говорити про нього як про інститут попереднього судочинства, правовою основою створення якого було виданням відповідного документу – патенту. Його створення обумовлювалося зростанням рівня культури та освіченості громадян, що обумовлювалось беззаперечним впливом метрополії. Це потягло за собою конкретні якісні зміни, які відбулись у сфері надання як приватних, так і публічних послуг та призвело до системного впровадження європейської правової традиції функціонування органів держави, які забезпечують високий рівень правового розвитку суспільства. Діючий на території Буковини нотаріальний порядок слугував основним нормативним документом, що врегульовував діяльність нотаріату та визначив його подальше становлення. Обговорення:дослідження інституту нотаріатуна території Буковини в Австрійський період має суттєве значення задля розуміння його першовитоків та впливу на суспільне життя в цьому регіоні. Завдяки його впровадженню деталізацію отримав правовий статус нотарів, визначався окремий механізм відбору на такі посади а, також, вводилася відповідна організаційно-правова структура діяльності цієї інституції. Встановлювались правові форми діяльності нотарів та їх взаємодія з місцевим населенням, що безпосередньо впливало на підвищення рівня культури та правової грамотності населення краюuk_UA
dc.description.sponsorshipпублічного праваuk_UA
dc.subjectнотаріатuk_UA
dc.subjectнотарuk_UA
dc.subjectінститут попереднього судочинстваuk_UA
dc.subjectнотаріальний порядокuk_UA
dc.subjectАвстро-Угорська імперіяuk_UA
dc.subjectПівнічна Буковинаuk_UA
dc.titleГенеза нотаріату. Австрійський період на території Буковині.uk_UA
dc.title.alternativeGenesis of notarial system. Austrian period in Bukovyna.uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record