Show simple item record

dc.contributor.authorKrainii, Pavlo
dc.date.accessioned2022-11-09T09:22:57Z
dc.date.available2022-11-09T09:22:57Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citation1. Пацурківський П. С. Системоутворюючий критеріальний ряд у фінансовому праві: необхідність зміни парадигмальних підходів // Проблеми філософії права. Міжнародний часопис. Том ІІІ. – № 1-2. – Київ – Чернівці: Рута, 2005. – С. 95-104. 2. Оборотов Ю. Аспекти розгортання методології юриспруденції / Ю. Оборотов // Право України. – 2014. – №1. – С. 33 – 39. 3. Авер’янов В.Б. Людиноцентристська ідеологія як основа реформування українського адміністративного права в умовах інтеграційного процесу. Держава та регіони. Серія «Право». 2010 . Вип. 2. С. 87–92. 4. Кун Т. Структура научных революций. Пер. с англ. / Т. Кун; Сост. В. Ю. Кузнецов. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 605 с. 5. Masterman M. The Nature of a Paradigm // Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge. 1970. P. 59-89. 6. Кун Томас. Структура наукових революцій. — К.: Port-Royal, 2001. — С. 186-223. 7. Удовика Л. Г. Трансформація правової системи в умовах глобалізації: антропологічний вимір: монографія / Л.Г. Удовика. – Х.: Право, 2011. – 552 с. 8. Библер В. С. От наукоучения к логике культуры. М., 1991. С. 83-85. 9. Озадовська Л.В. Парадигма діалогічності в сучасному мисленні: монографія. К.: ПАРАПАН. 2007. С.5. 10. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С.612. 11. Батищев Г.С. Особенности культуры глубинного общения. Гносеологические и мировоз зренческие проблемы. М., 1987. С.13-51. 12. Малахов В. Спілкування // Філософський енциклопедичний словник. К., 2002. С.603-604.uk_UA
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5133
dc.description.abstractВ умовах активного розвитку науки адміністративного права, появи нових суб’єктів, які дають змогу різним інститутам громадянського суспільства активно брати участь у діяльності органів державної влади щодо спільного вирішення нагальних питань життя, виникає велика потреба у наукових дослідженнях у цій галузі. Як окремі суб’єкти адміністративного права гро мадські ради донедавна відігравали роль формальних учасників діалогу держави та суспіль ства. З їх допомогою влада лише формально забезпечувала реалізацію прав громадян на участь в управлінні державними справами. Проте сьогодні активне створення рад відбувається на тлі прийняття відповідних нормативно-правових актів, але останні не завжди повністю відображають весь потенціал громадських рад. Це, у свою чергу, потребує пошуку суттєвих шляхів проведення теоретичного дослідження їх правового статусу. Ключовим у цьому науковому процесі дослідження є вибір відповідної методології. Застосування парадигми діалогічного управління наочно демонструє можливість пошуку оптимальних шляхів вирішення проблеми через обмін думками у формі діалогу між членами громадської ради та представниками органів влади, в яких вони створені. Це оптимізує процес прийняття рішень та додає необхідний конструктивізм, привносячи чесний діалог у діяльність відповідних державних інституцій та конкретних органів державної влади.uk_UA
dc.subjectгромадські радиuk_UA
dc.subjectцивілізаційний підхідuk_UA
dc.subjectпарадигмаuk_UA
dc.subjectдіалогова модель управлінняuk_UA
dc.subjectлюдиноцентризмuk_UA
dc.titleМетодологія у дослідженні громадських рад та їх адміністративно-правового статусу в Україніuk_UA
dc.title.alternativeMethodology of research of public councils and their administrative and legal status in Ukraineuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record