Show simple item record

dc.contributor.authorKarmaliuk, Sergii
dc.contributor.authorПірен, Марія Іванівна
dc.date.accessioned2022-11-09T10:27:47Z
dc.date.available2022-11-09T10:27:47Z
dc.date.issued2022-04
dc.identifier.issn2618-0065
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5150
dc.description.abstractУ статті проаналізована соціоуправлінська складова патріотичного виховання української молоді в процесі розбудови держави, економічної кризи та війни на Сході. Стверджується, що перед органами державної влади, публічного управління та вищою школою України поставлені важливі завдання, щодо формування в сучасної молоді державницьких світоглядних переконань та почуття патріотизму. Ухвалені державні цільові програми патріотичного виховання потребують формування цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання, в основі якої –поєднання управлінської вертикалі з інститутами громадянського суспільства. Визначено, що для виконання поставлених завдань необхідне переосмислення підходів з боку органів державного управління, місцевого самоврядування та закладів вищої освіти до патріотичного виховання в контексті трансформації світоглядних переконань молодих українців. Стверджується, що Україна, яка проголосила європейський вектор свого розвитку, має орієнтуватись на європейські практики в системі патріотичного виховання, дотримуючись принципу: «єдність у різноманітності».В результаті проведеного порівняльного аналізу обґрунтовано, що процес реалізації державної програми патріотичного виховання потребує врахування регіональних, етнічних та культурних традицій як умови, що суттєво впливає на формування національної ідентичності молоді. Окремо відзначена необхідність зміни органами публічного управління підходів щодо послідовності ланок соціального ланцюга з «держава –суспільство –людина» на «людина –суспільство –держава».Наголошено на важливості державної підтримки активної діяльності українських молодіжних громадських об’єднань, таких як «Пласт», Спілка української молоді тощо. Констатується, що лише забезпечення з боку органів публічного управління функціонування центрів національно-патріотичного виховання бажаного результату не дасть. The article analyzes the socio-managerial component of patriotic education of Ukrainian youth in the process of state building, economic crisis and war in the East. It is claimed that the bodies of state power, public administration and higher education of Ukraine are set important tasks for the formation of state youth, beliefs and patriotism in modern youth. The approved state target programs of patriotic education require the formation of a holistic national policy of national-patriotic education, based on the combination of the management vertical with the institutions of civil society. It is determined that in order to fulfill the set tasks it is necessary to rethink the approaches of public administration, local self-government and higher education institutions to patriotic education of youth in the context of transformation of worldviews of youngUkrainians. It is argued that Ukraine, which has proclaimed the European vector of its development, should focus on European practices in the system of patriotic education, adhering to the principle: «unity in diversity». As a result of the comparative analysis, it is substantiated that the process of implementation of the state program of patriotic education requires consideration of regional, ethnic and cultural traditions as a condition that significantly affects the formation of national identity of youth. The need to change the public administration's approaches to the sequence of links in the social chain from «state –society –man» to «man –society –state» was noted separately. The importance of state support for the active activities of Ukrainianyouth public associations such as Plast, the Union of Ukrainian Youth, etc. was emphasized. It is stated that only the provision of public administration, the functioning of the centers of national and patriotic education will not give the desired result.uk_UA
dc.description.sponsorshipКафедра педагогіки та соціальної роботиuk_UA
dc.publisherКиїв: ІДУ НД ЦЗuk_UA
dc.subjectдержавна влада; публічне управління; заклади освіти; національно-патріотичне виховання; громадянські організації; патріотизм; молодь; державні програми; управлінська складова; соціалізація. state power, public administration, educational institutions, national-patriotic education, civil organizations, patriotism, youth, state programs, administrative component, socializationuk_UA
dc.titleСОЦІОУПРАВЛІНСЬКА СКЛАДОВА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИuk_UA
dc.title.alternativeSOCIO-MANAGEMENT COMPONENT OF PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH IN THE CONTEXT OF BUILDING THE UKRAINIAN STATEuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record