Show simple item record

dc.contributor.authorЗорій, Ярослав
dc.contributor.authorKyselytsia, Oksana
dc.date.accessioned2021-09-03T12:48:21Z
dc.date.available2021-09-03T12:48:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationЗорій Я.Б., Киселиця О.М. Професійне виховання студентів в умовах інтеграції навчальної та позанавчальної діяльності : Інноваційна педагогіка: науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. Причорноморськ. Видавничий дім «Гельветика». Випуск 22. Т.4. 2020. С. 223-227uk_UA
dc.identifier.issn2663-6085
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/617
dc.descriptionThe body of the article goes on to discuss one of the most topical problems of students’ professional training as well as s the essentials of effective teaching and research-based reflection on emerging trends of extracurricular activities integration into in-class teaching. In particular, the curriculum should be used as an avenue to foster critical thinking and for equipping learners with the skills needed for its further employment. The focus of the article revolves around the problem of creating favorable educational environment to develop students’ communication skills that will enhance their skills in socioprofessional relationships. In line with this trend, an in-depth qualitative case study was carried out to articulate the determinants of students’ subjective completion beliefs. The authors’ focal point was to shed light on the role of University-based extra-curricular activities as a contemporary trend in building an efficient learning and professional education of students in the process of integration of educational and extracurricular activities specifically: 1) assessment the relative importance that students assign to factors such as past academic performance, personality measures, risk attitudes, family background, and updating the subjective position of the student on the basis of inclusion; 2) modernization of educational environment for interaction of educational and extracurricular activities; 3) development of the student’s communication skills, expanding his skills of socio-professional relations. Based on the findings, the study suggests the efficiency of the learning environment, in particular: 1) assessment and determination of the professional target of students’ activities; 2) the generation and nature of ideas and teachers’ attitude regarding the problem of professional education; 3) factors of coherence of students’ academic performance and extracurricular activities, assessment of the impact on the whole process of professional training.uk_UA
dc.description.abstractСтаття присвячена одній з актуальних проблем професійного виховання студентів в умовах інтеграції навчальної та позанавчальної діяльності. Зокрема, ефективність професійного виховання студентів у процесі інтеграції навчальної та позанавчальної діяльності забезпечуватиметься у разі створення певних умов. Основна частина статті присвячена обговоренню однієї з найактуальніших проблем професійної підготовки учнів, а також основ ефективного викладання та обґрунтування науково-дослідницьких питань про новітні тенденції інтеграції позакласних занять у навчання. Зокрема, навчальну програму слід використовувати як спосіб сприяння критичному мисленню та для оснащення учнів навичками, необхідними для подальшої роботи. Основна увага в статті приділяється проблемі створення сприятливого освітнього середовища для розвитку навичок спілкування учнів, що сприятиме підвищенню їхніх навичок у соціально-професійних стосунках. У відповідності до цієї тенденції було проведено поглиблене якісне тематичне дослідження, щоб сформулювати детермінанти суб’єктивних переконань студентів. Зосередженням авторів було висвітлення ролі позаурочної діяльності на базі університету як сучасної тенденції побудови ефективного навчання та професійної освіти студентів у процесі інтеграції навчальної та позашкільної діяльності, зокрема: 1) оцінка відносного значення, яке студенти приділяють таким факторам, як минулі навчальні показники, особистісні заходи, ставлення до ризику, сімейний фон та оновлення суб’єктивної позиції студента на основі включення; 2) модернізація освітнього середовища для взаємодії навчальної та позашкільної діяльності; 3) розвиток навичок спілкування студента, розширення його навичок соціальнопрофесійних відносин. З урахуванням отриманих результатів дослідження передбачає ефективність навчального середовища, зокрема: 1) оцінку та визначення професійної мети діяльності студентів; 2) породження та характер ідей і ставлення вчителів до проблеми професійної освіти; 3) фактори узгодженості навчальних результатів учнів та позакласних занять, оцінку впливу на весь процес професійної підготовкиuk_UA
dc.description.sponsorshipФізичної культури та основ здоров'яuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інноваційuk_UA
dc.subjectособистість, індивідуальність, виховання, інтеграція, навчання, діяльність, позанавчальна діяльністьuk_UA
dc.subjectpersonality, individuality, nurture, integration, training, activity, extracurricular activityuk_UA
dc.titleПРОФЕСІЙНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІuk_UA
dc.title.alternativeEMERGING TRENDS IN THE STUDENTS’ PROFESSIONAL TRAINING IN THE CONTEXT OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES INTEGRATION INTO IN-CLASS TEACHINGuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record