Now showing items 1-20 of 6589

  • ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАРЕМІЙ У ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ РОМАНАХ І-ІІ СТ. Н.Е. 

   Chakal (Makar), Inesa (Casa Cărţii de Ştiinţă, 2019)
   The article deals with paremias and paremiological expressions in the language of ancient Greek novels of Achilles Tatius’s „Leucippe and Clitophon”, Longus’s “Daphnis and Chloe”, Chariton’s “Chaereas and Callirhoe”. ...
  • КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕМАТИЧНА ГРУПА „ТВАРИНИ” У РОМАНІ ЛОНГА 

   Chakal (Makar), Inesa; Оліщук, Роксоляна Леонідівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019)
   У статті зроблена спроба здійснити системний опис назв тварин у романі давньогрецького письменника кінця ІІ ст. н.е. Лонга “Дафніс і Хлоя” та встановити їх роль у лексичній ідіосистемі письменника. Поєднавши функціональн ...
  • LEXICAL OBJECTIFICATION AND SUBJECTIFICATION OF THE CONCEPT “PLANT WORLD” IN THE NOVEL BY LONGUS “DAPHNIS AND CHLOE” 

   Chakal (Makar), Inesa; Оліщук, Роксоляна Леонідівна (Видавничий дім «Гельветика», 2020)
   The article deals with the florolexemes as an important constituent of the author’s lexical idiosystem (based on the novel “Daphnis and Chloe” by the ancient Greek writer of the 2nd century Longus). The attempt of ...
  • НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ „ЛЮБОВ” У ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ РОМАНАХ ЛОНГА ТА АХІЛЛА ТАТІЯ 

   Chakal (Makar), Inesa; Оліщук, Роксоляна Леонідівна (Чернівецький національний університет, 2020)
   У статті зроблена спроба дослідити номінативне поле концепту „любов” в давньогрецьких романах „Дафніс і Хлоя” Лонга та „Левкіппа і Клітофонт” Ахілла Татія шляхом вивчення його репрезентантів, представлених словотвірним ...
  • АЛГОРИТМІЧНІ ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ 

   Фратавчан, Валерій (2023)
   Навчальний посібник містить теоретичні відомості з математичних та алгоритмічних основ інженерної комп’ютерної графіки. Розглядаються математичні моделі та базові алгоритми геометричного перетворення координат, основні ...
  • АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ 

   Фратавчан, Валерій; Фратавчан, Тоня; Лазорик, Василь (2022)
   Посібник містить матеріали для засвоєння початкового курсу програмування мовами С/С++ для консольного та віконного програмного інтерфейсу. Призначенням посібника є ознайомлення з синтаксисом базових інструкцій мов ...
  • Методи та системи штучного інтелекту 

   Фратавчан, Валерій; Фратавчан, Тоня; Лукашів, Тарас; Літвінчук, Юлія (2023)
   У посібнику проводиться огляд основних задач штучного інтелекту, опис загальних математичних та алгоритмічних моделей, методів та інструментальних засобів їх реалізації. Основна увага зосереджена на таких розділах ...
  • Теоретичні аспекти проблеми Інтернет-залежності: актуальний стан 

   Чаплак, Ян; Чуйко, Галина; Зварич, Ігор (Габітус журнал, 2023)
   Стаття присвячена теоретичному аналізу актуального розуміння феномену Інтернет-залежності та його особливостей у психології. Констатується, що незважаючи на велику кількість наукових робіт, що аналізують проблему ...
  • Художня праця з основами дизайну : метод. посібник до самост. роботи 

   Комісарик, Марія; bespalko, anna (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023)
   У посібнику поглиблюються та конкретизуються питання, які розглядались на лекції, в обсязі, необхідному для формувавння професійних компетенцій майбутніх фахівців дошкільної освіти. Подано завдання для самостійної роботи ...
  • Educational Web resources in the educational process of preschool institution 

   Kuznietsova, Katheryna; Oliynyk, Mariya (Adam Marszałek, 2022)
   У статті обґрунтовується важлива роль системного застосування освітніх веб-ресурсів в освітній діяльності закладу дошкільної освіти, що є однією з вимог інформатизації освіти на всіх рівнях і прямо впливає на якість ...
  • Сучасна культура: проблеми аксіології і термінології 

   Unknown author (2018)
   Монографія розкриває малодосліджені й актуальні проблеми, пов’язані з ґенезою та функціонуванням фундаментальних основ сучасної культури, які розглянуто у духовно-етичному, філософському та естетичному дискурсах. Культура ...
  • Вербалізація концепту сумнів у англомовному художньому дискурсі 

   Ніжнік, Людмила (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023-03-28)
   Дисертація на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки зі спеціальності 035 Філологія. - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки ...
  • Медіація 

   Леко, Богдан; Чуйко, Галина (Книги – ХХІ, 2014)
   Пропонований підручник призначений для студентів, які вивчають курс «Конфліктології», у першу чергу психологам і юристам, соціаль ним педагогам, які впроваджуватимуть медіацію в практику розв’я занняшкільних конфліктів, ...
  • English Language Practicum (англійською мовою) 

   Головацька, Наталія Григорівна; Гладкоскок, Леся Григорівна (Видавництво Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2023-03-09)
   Посібник містить 10 тематичних уроків з фаховими автентичними текстами, до кожного з яких подані завдання на закріплення професійної лексики, активізацію та застосування лексичного матеріалу. Посібник укладений англійською ...
  • Методи підвищення конкурентоспроможності української продукції на світовому ринку 

   Бойда, Світлана; Собко, Анастасія (КНЕУ, 2022)
   Досліджено поняття «конкурентоспроможність продукції», обґрунтовано основні методи підвищення конкурентоспроможності продукції. Проаналізовано динаміку інноваційної активності промислових підприємств України. Визначено ...
  • Виконання та оформлення дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти: 12 галузь – інформаційні технології 

   Талах, Марія Віталіївна; Ушенко, Юрій Олександрович; Олар, Діана Віталіївна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022-10-07)
   Навчальним посібником встановлено зміст і послідовність виконання дипломної роботи, основні вимоги до її оформлення, критерії оцінювання та рекомендації щодо захисту. Даний посібник призначений для студентів, які навчаються ...
  • Основні тенденції розвитку німецької мови початку XXI століття. Scientific research in the modern world. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. 

   Бухінська, Тетяна Вікторівна; Гладкоскок, Леся Григорівна; Черська, Жанна Борисівна (The 5th International scientific and practical conference “Scientific research in the modern world” (March 9-11, 2023) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2023. 471 p., 2023-03-09)
   У статті здійснено спробу проаналізувати низку факторів, які активно впливають на розвиток німецької мови. Проаналізовано зміни у письмовій та розмовній німецькій мові у бік спрощення та скорочення, виокремлено молодіжну ...
  • СИМВОЛ ВІТРУ У ПОВІСТІ МАРІЛЕН КЛЕМАН «ВІТЕР НАД ДОМОМ» 

   Гладкоскок, Леся Григорівна; Рак, Олександр; Семен, Галина Ярославівна (Том 33 (72) No 6 Ч. 1 2022100Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, 2022)
   Стаття присвячена ролі символу вітру у повісті Марілен Клеман «Вітер над домом», визначається поняття символу як слова, що умовно висловлює суть якогось явища. У пові- сті кількість слововживань іменника vent дорівнює ...
  • Адаптаційно-розвивальна технологія соціалізації дитини в умовах дошкільного навчального закладу (з досвіду роботи ДНЗ №33 ЦРД «Оселя талановитих», м. Чернівці) 

   Квасецька, Ярина Андріївна (2017)
   У навчально-методичному посібнику представлено психолого-педагогічні форми соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу. Представлена адаптаційно-розвивальна технологія соціалізації дитини, розкритий ...
  • Професійна підготовка вихователів дошкілля на західноукраїнських землях: історичний аспект 

   Квасецька, Ярина Андріївна (Чернівці: Зелена Буковина, 2017)
   У монографії представлено результати ретроспективного аналізу історичних культурно-освітніх умов зародження і розвитку дошкільного виховання та професійної підготовки вихователів дошкільних закладів на західноукраїнських ...