Show simple item record

dc.contributor.authorBurka, Aliona
dc.contributor.authorBodnaruk, Mykola
dc.date.accessioned2023-05-01T08:07:04Z
dc.date.available2023-05-01T08:07:04Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citation. Бурка А.В., Боднарук М.І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В РЕКЛАМІ ПРО ВАКАНСІЇ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Аналітично-порівняльне правознавство ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 2022. №4 С. 150-156.uk_UA
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6877
dc.description.abstractНезважаючи на те, що в національному за- конодавстві існує пряма, загальна заборона на використання у рекламі тверджень та/або зо- бражень, які є дискримінаційними, так і безпо- середньо висування вимог дискримінаційного характеру за ознаками раси, кольору шкіри, статті, віку, стану здоров’я, сексуальної орієн- тації тощо у рекламі про наявні вакансії, остан- ні (дискримінаційні оголошення про роботу) і надалі продовжують залишатися «невід’ємним атрибутом» процесу працевлаштування. Варто зазначити, що дискримінація працівників/кан- дидатів в оголошеннях про роботу поширена не лише в Україні. Кожна країна в тій чи іншій мірі зустрічається із таким видом дискримінації, як наслідок на законодавчому рівні встановлюють- ся вимоги щодо оголошень про роботу, а саме: до їхнього змісту, місця публікації; детально прописуються випадки, коли переваги за тими чи іншими ознаками все ж таки допускаються; відповідальність роботодавців за порушення за- конодавства. У статті здійснено стислий ретроспективний аналіз національних законодавчих вимог щодо заборони дискримінації у рекламі послуг із пра- цевлаштування; проаналізовано положення нор- мативних актів, які встановлюють порядок при- тягнення до відповідальності рекламодавців за порушення антидискримінаційних норм. Зробле- но висновок, що загалом внесені зміни у чинне законодавство у сфері відповідальності рекламо- давців заслуговують на позитивну оцінку, проте відкритим залишається питання про ефективність штрафів у реальній боротьбі із дискримінацією на практиці. Здійснено дослідження існуючих законодавчих вимог щодо оголошень про роботу та відповідаль- ності за їх порушення у таких країнах як США, Австралія, Франція, Німеччина, Великобританія. Порівняльно-правовий аналіз національного та зарубіжного законодавства дав можливість підсу- мувати, що: 1) перелік ознак за якими дискримі- нація в оголошеннях про роботу забороняється, майже аналогічний; 2) зарубіжне законодавство, як правило, досить детально визначає можливість відступу від антидискримінаційних вимог, на про- тивагу національному; 3) у зарубіжній практиці також існують вимоги і щодо місця публікації, розміщення оголошень, недотримання яких може свідчити про приховану або непряму дискриміна- цію, в Україні ж станом на сьогодні такі відсутні; 4) відповідальність, як і в Україні, у більшості ви- падків настає у вигляді накладення штрафів, хоча можливі і попередження.uk_UA
dc.description.sponsorshipкафедра приватного праваuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.subjectдискримінаційна рекламаuk_UA
dc.subjectреклама послуг із працевлаштуванняuk_UA
dc.subjectроботодавецьuk_UA
dc.subjectвідповідальністьuk_UA
dc.subjectштрафuk_UA
dc.titleПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В РЕКЛАМІ ПРО ВАКАНСІЇ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІДuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record