Show simple item record

dc.contributor.authorTodoruk, Sergy
dc.contributor.authorNykyforak, Valentina
dc.contributor.authorAntochova, Irina
dc.date.accessioned2021-11-17T18:43:41Z
dc.date.available2021-11-17T18:43:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2306-6814
dc.identifier.urihttps://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1390
dc.descriptionThe article is devoted to the improvement of regulatory support in social entrepreneurship in Ukraine, it describes the experience of the legislative base of the EU countries in social entrepreneurship. The legal support of social entrepreneurship of Great Britain, Denmark, Latvia, Italy, Poland, Finland has been analyzed. In the UK, there has not been adopted any law that would exclusively regulate social entrepreneurship. Due to this, there is no unified legal form for doing social enterprise business in the UK, but the legislation formally recognizes the institution of social enterpreneurship, and the status of a social enterprise can be granted to various firms and companies. Social entrepreneurship in Denmark is governed by the EU Public Procurement Directive (Directive 2014/24 / EU). The Law states that social enterprises may be registered as having received an official seal of entry into the list of "registered social enterprises" by the Danish authorities. In Latvia, Saeima (Parliament of Latvia) adopted the Law on Social Enterprises No. 212 (6039), which came into force on 1 April 2018. The purpose of the Act is to promote the quality of life of society and the employment of population groups at risk of social ostracism. Italy became the first country to use the term "social entrepreneurship" at the state level after 1990 and approved a special legal form for a joint venture — a social cooperative. In 1991, Law 381/1991 "About Social Cooperatives" was adopted here. In Poland, according to the European Commission, legislation on social entrepreneurship is still under development. However, a statutory organizational and legal form approved by the Law on Social Cooperatives operates. In Finland, social entrepreneurship is governed by the Law on Social Enterprises (1351/2003), which came into force on 1 January 2004, as amended by Act No. 409 of 2007 to amend the Social Enterprises Act (No. 1351 of 2003). These countries have already developed and implemented regulations on social entrepreneurship. It is emphasized what it is important to take into consideration from the legal system of the EU countries for Ukrainian enterprises, and in the development of domestic legislation, attention should be paid to the directions of state support for social enterprises. The conditions for the provision of direct and indirect state funding, participation in tenders for grants have been formed. It has been proved that fiscal benefits and benefits for social welfare benefits, their clear explanation and possibilities of application should become a mandatory element of the Lawuk_UA
dc.description.abstractСтаттю присвячено удосконаленню нормативно-правового забезпечення у сфері соціального підприємництва в Україні, розкрито досвід законодавчої бази країн Євросоюзу у сфері соціального підприємництва. Проаналізовано правове забезпечення соціального підприємництва Великої Британії, Данії, Латвії, Італії, Польщі, Фінляндії. У Великій Британії не прийнято жодного окремого закону, який би винятково регулював сферу СП. Саме тому єдиної правової фор ми для організації діяльності соціального підприємництва у Великобританії не існує, проте законодавство офіційно визнає інститут соціального підприємництва, а статус соціального підприємства може надаватися різним фірмам і компаніям. Cоціальне підприємництво у Данії регулюється директивою ЄС про державні закупівлі (Directive 2014/24/EU). У Законі йдеться про те, що соціальні підприємства можуть бути зареєстровані як такі, що отримали офіційну печатку про внесення їх до списку "зареєстрованих соціальних підприємств" від влади Данії. У Латвії, Saeima (Парламент Латвії) прийняв Закон "Про соціальні підприємства" № 212 (6039), який ввійшов у дію з 1.04.2018 р. Метою Закону є сприяння поліпшенню якості життя суспільства та працевлаштуванню груп населення, які ризикують соціальним відчуженням. Італія ста ла першою країною, яка після 1990 р. розпочала на державному рівні використовувати термін "соціальне підприємництво" та затвердила спеціальну організаційно-правову форму для СП — соціального кооперативу. У 1991 році тут прийнятий Закон 381/1991 "Про соціальні кооперативи". У Польщі, за даними Єврокомісії, законодавство про соціальне підприємництво знаходиться все ще на стадії розробки. Проте функціонує законодавчо визначена організаційно-правова форма, затверджена Законом "Про соціальні кооперативи". У Фінляндії сфера соціально го підприємництва регулюється Законом "Про Соціальні Підприємства" (1351/2003), який увійшов у дію 1.01.2004, з подальшою поправкою Act No. 409 of 2007 to amend the Social Enterprises Act (No. 1351 of 2003). У цих країнах вже розроблено, впроваджено у дію нормативно-правові акти щодо соціального підприємництва. Наголошено на тому, що важливо запозичити зі правової системи країн Євросоюзу для українських підприємств, а при розробці вітчизняного законодавства треба приділити увагу напрямам державної підтримки соціальних підприємств. Сформовано умови надання прямого та непрямого державного фінансування, участі у конкурсах для здобуття грантів. Доведено, що обов'язковим елементом Закону повинні стати фіскальні переваги та пільги для соціальних переваг, їх чітке пояснення та можливості застосування.uk_UA
dc.description.sponsorshipБізнесу та управління персоналомuk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.subjectсоціальне підприємництвоuk_UA
dc.subjectсоціальні підприємстваuk_UA
dc.subjectнормативно-правове забезпечення соціального підприємництваuk_UA
dc.subjectорганізаційно-правові форми соціального підприємництваuk_UA
dc.subjectінститут соціального підприємництваuk_UA
dc.subjectстатус соціальних підприємствuk_UA
dc.subjectсоціальний кооперативuk_UA
dc.subjectсоціальне призначенняuk_UA
dc.subjectsocial entrepreneurshipuk_UA
dc.subjectsocial enterprisesuk_UA
dc.subjectregulatory support of social entrepreneurshipuk_UA
dc.subjectorganizational and legal forms of social entrepreneurshipuk_UA
dc.subjectinstitute of social entrepreneurshipuk_UA
dc.subjectstatus of social enterprisesuk_UA
dc.subjectsocial cooperativeuk_UA
dc.subjectsocial purposeuk_UA
dc.titleУДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО\ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ДОСВІД КРАЇН ЄСuk_UA
dc.title.alternativeIMPROVEMENT OF LEGISLATIVE SUPPORT OF UKRAINE IN THE SOCIAL ENTERPRISE: EXPERIENCE OF EU COUNTRIESuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record