Now showing items 1-20 of 87

  • Вчення про ріки (річкова гідрологія) : Методичні вказівки до практичних занять 

   Костенюк, Людмила Володимирівна; Швець, Зоряна Мирославівна; Горшеніна, Людмила Володимирівна; Явкін, В'ячеслав Григорович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2007)
   Зміст методичних вказівок відповідає програмі з практичних занять курсам: “Вчення про ріки”, “Гідрологія гірських областей”, “Гідрологія суші”. Практичні роботи містять як теоретичні відомості із запропонованих тем, так ...
  • Економічна та соціальна географія світу 

   Чубрей, Олександра; Заячук, Мирослав Дмитрович (2009)
   У запропонованому виданні розкрито теоретичні засади курсу «Економічна та соціальна географія світу». Висвітлено процес формування політичної карти світу, охарактеризовано міжнародні організації, дається оцінка світових ...
  • Соціально-економічна статистика 

   Чубрей, Олександра (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича., 2009)
   Соціально-економічна статистика використовується для аналізу соціально-економічних явищ і процесів, що відбуваються в Україні. Теоретичний матеріал поєднали із практикою розв’язання конкретних задач із суспільного життя, ...
  • Основи географії будівельно-індустріальних комплексів України 

   Бурка, Володимир Йосипович; Бурка, Володимир Йосипович (2009-10-09)
  • Геодезія : лабораторний практикум 

   Darchuk, Kostiantyn (Чернівецький національний університет, 2010)
   Видання відповідає навчальній програмі курсу “Геодезія” й відображає основні теоретичні та практичні питання, які сприятимуть успішному і швидкому засвоєнню матеріалу. Наведено комплекс практичних завдань для самостійно-го ...
  • Правові засади туроператорської та турагентської діяльності 

   Тетяна, Скутар; Король, Олександр Дмитрович (Чернівецький нац. ун-т, 2010)
   У виданні розкриваються організаційно-правові засади туроператорської та турагентської діяльності, розглянуто порядок державної реєстрації та ліцензування туристичних підприємств, подано зразки установчих документів. Для ...
  • Управління регіональним розвитком туризму 

   Дутчак, Світлана Вікторівна (Друкарня видавництва "Рута" Чернівецького національного університету. 58012. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, 2011)
   У навчальному посібнику розглянуто основні підходи до понять: «регіон», «регіоналізація», «розвиток регіону», «регіональна політика» та «регіональна економіка». Розкривається структура територіальної організації туризму, ...
  • Основи готельної справи 

   Круль, Галина Ярославівна (Центр учбової літератури, 2011)
   У запропонованому виданні розглянуті основні поняття готельного господарства. Значна увага приділена класифікаціям засобів розміщення за різними принципами та критеріями. Виявлені сучасні проблеми створення єдиної міжнародної ...
  • Правові засади туроператорської та турагентської діяльності: навч. посібник у 2 ч – Частина ІІ 

   Скутар, Тетяна; Король, Олександр Дмитрович (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2011)
   У виданні розкриваються договірні відносини між суб’єктами туристичної діяльності, розглянуто види страхування туристів, подано зразки деяких договорів. Для фахівців, викладачів і студентів, що спеціалізуються в галузі туризму.
  • Соціально-економічна статистика: тестові завдання 

   Чубрей, Олександра; Ячнюк, Марина Олександрівна (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича., 2011)
   Запропоноване видання містить тестові завдання, що мають на меті контроль рівня засвоєння теоретичного матеріалу щодо закономірностей соціально-економічних явищ і способів їх аналізу. Для студентів спеціальності «Економічна ...
  • РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ 

   Джаман, Михайло Олексійович; Дутчак, Світлана Вікторівна (Видавництво Полтавського університету економіки і торгівлі, 2012)
   Актуальність всебічного дослідження туризму обумовлена його багатогранністю та суспільною значущістю. Основна увага в дослідженнях явищ та процесів, пов’язаних з туризмом, приділяється питанням економіки та організації, в ...
  • КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ 

   Дутчак, Світлана Вікторівна (Друкарня видавництва "Рута" Чернівецького національного університету. 58012. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, 2012)
   У першій частині посібника розглядаються загальна теорія та методика картографічного моделювання, методи та способи картографування природних і соціально-економічних ресурсів. Розкривається значущість картографічного ...
  • ЕКОНОМІКА І ЦІНОУТВОРЕННЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ Навчальний посібник 

   Костащук, Володимир, Іванович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2012)
   У запропонованому виданні проаналізовано соціально-економічну сутність ціни, її вплив на розвиток туристичного підприємства, основні принципи і чинники? які визначають формування цін в туристичній галузі. Розглянуто основні ...
  • Економіка і ціноутворення в галузі туризму. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт 

   Костащук, Володимир, Іванович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2012)
   У виданні запропоновано різні варіанти практичних завдань для поглиблення теоретичних знань з проблем формування ціни в туристичній галузі та набуття практичних навичок визначення ціни туристичного продукту.
  • Основи соціальної географії : навч. посібник 

   Костащук, Володимир Іванович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2012)
   У запропонованому виданні розкрито теоретичні основи соціально-географічних досліджень. З’ясовано сутність соціальної географії та її роль у вирішенні соціальних проблем сучасності. Проаналізовано основні етапи розвитку ...
  • Основи суспільної географії: курс лекцій. 

   Чубрей, Олександра; Заячук, Мирослав Дмитрович (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича., 2013)
   Розглядаються методологічні принципи й предметна область суспільної географії як нової для вітчизняної географічної науки дисципліни, що вивчає територіальну організацію суспільної життєдіяльності в цілому. Запропоноване ...
  • Геодезія : завдання до лабораторних робіт 

   Darchuk, Kostiantyn (Чернівецький національний університет, 2014)
   У пропонованому виданні подані завдання до лабораторних робіт, рекомендовані для проведення контролю рівня знань студентів що вивчають курс “Геодезія”. Для студентів вищих навчальних закладів, зокрема базового напряму ...