Now showing items 1-20 of 89

  • Гомерівська традиція в контексті літератури XX століття 

   Якубовська, H. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2004)
   У посібнику досліджуються потенційні інтерпретаційні чинники “Одіссеї” та розглядаються особливості функціонування її мотивів у європейській літературі XX ст. Особлива увага приділяється способам переосмислення епізоду ...
  • Висловлення-звинувачення у сучасному німецькомовному художньому дискурсі 

   Король, Антоніна Анатоліївна (Чернівецький національний університет, 2007)
   У дисертації створено класифікацію висловлень-звинувачень з огляду на особливості їх структури; описано мовні засоби об’єктивації висловлення-звинувачення; розроблено синтаксичні моделі, за якими структуруються ...
  • Переклад медичних текстів 

   Заполовський, М.В. (Рута, 2011-02-10)
   Навчальне видання спрямоване на розвиток у студентів навичок усного та письмового перекладу. Основна увага приділяється глибокому засвоєнню та активізації медичної лексики, збагаченню словникового запасу із зазначеної теми. ...
  • Deutsch in Hotellerie und Tourismus 

   Король (Книги – ХХІ, 2012)
   Навчальний посібник призначений для студентів туристичних спеціальностей та спеціалізацій, які мають базовий рівень володіння німецькою мовою.
  • Збірник німецькомовних біблійних параболізмів: тексти та вправи 

   Заполовський, М.В. (Рута, 2014-05-08)
   Пропоноване видання охоплює виклад параболічних текстових форм із німецькомовних біблійних текстів, характеристику використаних 4 перекладів Святого Письма для зіставного аналізу варіантів відтворення парабол і їхніх ...
  • Fachtranslation : Theorie und Praxis 

   Заполовський, М.В. (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2017)
   Навчальне видання спрямоване на оволодіння теоретичним матеріалом із фахової комунікації та практику навичок усного і письмового перекладу. Основна увага приділяється глибокому засвоєнню та активізації фахової лексики через ...
  • Lexikologie der deutschen Sprache 

   Король, Антоніна Анатоліївна (Книги – ХХІ, 2017)
   Навчальний посібник рекомендовано для роботи на семінарських заняттях із лексикології німецької мови студентам 3 курсу факультету іноземних мов спеціальності 035 „Філологія“.
  • Deutsche Sprachgeschichte: Sprachpraktikum im Mittelhochdeutschen 

   Заполовський, М.В. (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2017-10-23)
   Навчальне видання з історії німецької мови продовжує серію навчальних посібників, покликаних заповнити прогалини в наявних підручниках і систематизувати теоретичний і практичний матеріали з цієї дисципліни. Основна увага ...
  • Deutsch für Psychologen 

   Бухінська, Тетяна Вікторівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019)
   Навчальний посібник передбачений для студентів педагогічних факультетів за спеціальностями " Психологія" та " Практична психологія". Посібник буде корисним також для тих, хто працює над вдосконаленням рівня володіння ...
  • Fachsprache der WIRTSCHAFT. Фахова мова ЕКОНОМІКИ 

   Коропатніцька, Тетяна Петрівна; Материнська, Олена Валеріївна; Михайленко, Валерій Васильович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019-09-30)
   Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 035 „Філологія“ спеціальностей „Германській мови та літератури (німецька, англійська мови)“, „Переклад (з німецької, англійської мов)“ та галузі знань 07 „Управління ...
  • ОБРАЗ ЖІНКИ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ 

   Бешлей, Ольга (2020)
   У статті розглядаються основні якості, що формують образ жінки на матеріалі рекламних текстів і заголовків у сучасних англомовних жіночих глянцевих журналах. Мета роботи полягає у виявленні пріоритетних жіночих якостей, ...
  • АСОЦІАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУ МОЛОДІСТЬ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ). 

   Бешлей, Ольга («Іноземна філологія». Львів. Львівський національний університет імені Івана Франка., 2020)
   Статтю присвячено висвітленню асоціативних значень у структурі змістового наповнення кон- цепту МОЛОДІСТЬ на підставі текстової інтерпретації фрагментів сучасного англомовного прозо- вого дискурсу, в яких устами героїв ...
  • INTRODUCTION TO ENGLISH LANGUAGE TEACHING 

   Beshlei, Olga (Видавничий дім “РОДОВІД”, 2020)
   The proposed guide is intended for the 1st year students of the Faculty of Foreign Languages, speciality 014 - Secondary Education within the "Introduction to the Specialty" educational course. The material is presented ...
  • TEACHING ENGLISH: SOCIO-CULTURAL ASPECT 

   Beshlei, Olga (Видавничий дім “РОДОВІД”, 2020)
   The purpose of the study guide is to deepen, expand and consolidate the knowledge, abilities and skills of the students of the educational level "Bachelor" in the speciality 014 - Secondary education based on a comprehensive ...
  • Establishing the symbolic associations of the concept of YOUTH in the British and American literary discourse of the 19th-21st centuries. 

   Beshlei, Olga (2020)
   The article deals with axiologically marked symbolic associations related to the sociocultural phenomenon of youth. The research is conducted on the basis of social novels by British and ...
  • Практичний курс з англійської мови. Домашнє читання: навчальний посібник 

   Федич, Ганна Дмитрівна; Молочко, Ольга Петрівна (2020)
   Навчальний посібник з аспекту “Домашнє читання” для студентів 2 курсу факультету іноземних мов вміщує в собі як матеріали для читання, так і вправи, які інкорпорують практику навичок з розмовної практики, вимови та письма; ...
  • NON-FINITE VERB FORMS 

   Лопатюк, Наталія (Яворський С. Н., 2020)
   Цей навчальний посібник містить правила та комплекс вправ з граматики сучасної англійської мови, спрямованих на засвоєння особливостей вживання невідмінюваних форм дієслова: дієприкметника, герундія, інфінітива. Вправи ...
  • An Introduction to Literary Text Analysis: Навчальний посібник 

   Гнатковська, Олена Михайлівна; Сапожник, Ірина Володимирівна (2020)
   Навчальний посібник призначений для студентів 3, 4 і 5-х курсів денного та заочного відділень, які вивчають основи аналізу художнього тексту, а також для підготовки до державного екзамену. Метою посібника є навчити студентів ...