Now showing items 1-20 of 144

  • Бухгалтерський словник: визначення, терміни, категорії 

   Kuz, Vasyl (Буковинський державний фінансово-економічний університет, 2015)
   Здійснення бухгалтерської та аудиторської практики вимагає від спеціалістів використання понятійного апарату, який б відповідав положенням чинного нормативно-правового поля у сфері бухгалтерського, фінансового, податкового ...
  • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 

   Kuz, Vasyl; Лаговська, Олена Адамівна; Легенчук, Сергій Федорович; Кучер, Світлана Вікторівна (Житомирський державний технологічний університет, 2017)
   У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні аспекти бухгалтерського обліку в системі управління підприємством (зокрема, сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством, бухгалтерський ...
  • Економічна теорія 

   Галушка, Зоя Іванівна (Чернівецький національний університет, 2018)
   Мета підручника – надати систематизовані знання, інструментарій, показати можливості й досягнення економічної теорії. Структура підручника включає чотири розділи. Перший розділ охоплює питання, присвячені предмету і методу ...
  • Асистентська практика 

   Yakymova, Larysa; Kuz, Vasyl (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018)
   У методичних вказівках розкрито зміст програми асистентської практики, наведено вимоги до оформлення звітної окументації, особливості та критерії оцінювання результатів, а також зразки оформлення основних складових звіту ...
  • Методичні рекомендації до написання магістерських робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

   Yakymova, Larysa; Kuz, Vasyl; Попова, Валентина; Кудлаєва, Наталія; Гангал, Людмила (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018)
   Методичні рекомендації містять загально-наукові, конкретнозмістові та технічні вимоги до написання магістерської роботи, етапи її виконання, типові помилки при написанні, вимоги до структури роботи, визначають особливості ...
  • Міжнародний бізнес. Опорний конспект лекцій 

   Михайлина, Діана Георгіївна; Саєнко, Олександр Сергійович (Чернівецький національний університет, 2018)
   Видання містить зміст, вступну частину, лекційний матеріал згідно з затвердженим тематичним планом, глосарій за темами, перелік літературних джерел, рекомендованих при вивченні курсу “Міжнародний бізнес / International ...
  • Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО: опорний конспект лекцій у схемах і таблицях 

   Yakymova, Larysa (Технодрук, 2019)
   У навчальному посібнику у схематизованій та табличній формах розкрито основні структурні складові функцій, логіки і змісту процесу викладання фахових економічних дисциплін з акцентом на дисципліни з обліку й оподаткування. ...
  • CОЦІОМЕТРІЯ (методичні вказівки до виконання ІНДЗ) 

   Todoruk, Sergy; Filipchuk, Natalia; Sybyrka, Liudmyla (2019)
   Викладений методичний матеріал відповідає програмі дисципліни «Управління комунікаціями, конфліктами та бізнес-етика» й покликаний забезпечити ефективне використання її методичного інструментарію. Призначений для студентів ...
  • Фінансовий контролінг 

   Корбутяк, Аліна Георгіївна; Коблюк, Наталя Ігорівна (Видавництво «Рута»,, 2019)
   Згідно авторської концепції посібник укладений у вигляді схем і таблиць, кожна тема завершується контрольними запитаннями та завданнями, що сприяє організації самостійної роботи студентів, науковців, практиків та інших ...
  • Організація бухгалтерського обліку 

   Kuz, Vasyl (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019)
   У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні аспекти організації бухгалтерського обліку як системи та як процесу. Особлива увага приділяється ідентифікації принципів організації бухгалтерського обліку, ...
  • Фінанси банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво : підручник для бакалаврів 

   Нікіфоров, Петро; Бак, Наталія; Марусяк, Наталія; Гладчук, Ольга; Харабара, Віолетта; Kucherivska, Sofiia; Саінчук, Наталія (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019)
   Другий том підручника «Фінанси, банківська справа та страхування» охоплює цикл обов’язкових дисциплін підготовки фахівців з фінансів, банківської справи та страхування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а саме: ...
  • Фінанси, банківська справа та страхування. Грошовий обіг і публічні фінанси : підручник для бакалаврів 

   Нікіфоров, Петро; Бак, Наталія; Ткач, Євген; Легкоступ, Ігор (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019)
   Перший том двотомного видання «Фінанси, банківська справа та страхування» охоплює цикл обов’язкових дисциплін підготовки фахівців з фінансів, банківської справи та страхування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, ...
  • Фінансовий аналіз: навч. посібник 

   Марусяк, Наталія (2020)
   Посібник побудований з урахуванням вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу та містить перелік питань, глосарій, літературу для поглибленого вивчення матеріалу, інформативні таблиці, ...
  • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. методичні вказівки 

   Марусяк, Наталія; Бак, Наталія (2020)
   Видання містить методичні вказівки для самостійної роботи студентів під час вивчення курсу “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” – вступ, зміст лекцій, практичні завдання, завдання для самостійної ...
  • Практикум із фінансів підприємств: навч. посібник. 

   Humeniuk, Mariana (2020)
   Практикум містить методичні рекомендації для практичної підготовки студентів з 11 тем дисципліни «Фінанси підприємств» обсягом повної програми курсу, структурно-логічні схеми та таблиці, які допоможуть студентам систематизувати ...
  • Marketing communications: innovative approaches to their formation and application tools 

   Burdyak, Oleh; Бурдяк, Олег (Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie., 2020)
   In this article, the author analyzes the features of the formation of marketing communications in organizations and modern, innovative approaches; emphasizes that the innovative approach to communications is based on the ...
  • Економічна теорія 

   Галушка, Зоя Іванівна (Чернівецький національний університет, 2020)
   Підручник передбачає вивчення економіки за двома модулями: “Основи економічної теорії та мікроекономіка”, “Макро- та мега- економіка”, що забезпечує послідовне освоєння студентами програми курсу – вивчення загальних основ ...
  • Глобальна економіка: навчальний посібник 

   Бойда, Світлана; Kolosinska, Mariana; Белей (Belei), Cвітлана (Svitlana) (Чернівец. нац. унів-т, 2020)
   На основі компетентнісного підходу подано теоретико-методологічні засади виявлення й аналізу процесів, що відбуваються в глобальній економіці, і можливих напрямів впливу їхніх наслідків на практичну діяльність. Розглянуто ...
  • Фінанси: практикум. 

   Грубляк, Оксана Михайлівна; Вікнянська, Анастасія Вікторівна; Жаворонок, Артур Віталійович (2020)
  • Фінансовий менеджмент 

   Ковальчук, Н.О.; Гаватюк, Л.С.; Корбутяк, А.Г.; Юрій, Е.О. (Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020)
   Навчальний посібник складено відповідно до програми курсу «Фінансовий менеджмент» і підготовлено з метою надання допомоги студентам в досконалому вивченні теоретичного матеріалу та набутті навичок економічних розрахунків. ...