Now showing items 1-20 of 144

  • 38. Статистика : тестові завдання : навч. посіб. / О.Ю. Вінничук, М.В. Григорків, Л. Л. Маханець. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2023. 180 с. 

   Вінничук, Олена Юріївна; Григорків, Марія Василівна; Маханець, Любов Леонідівна (Чернівец. нац. ун-т, 2023)
   Навчальний посібник містить тестові завдання для контролю знань з навчальної дисципліни «Статистика». Для студентів усіх економічних спеціальностей галузь знань 07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні та ...
  • Budget system: [textbook] 

   Грубляк, Оксана Михайлівна (2021)
  • CОЦІОМЕТРІЯ (методичні вказівки до виконання ІНДЗ) 

   Todoruk, Sergy; Filipchuk, Natalia; Sybyrka, Liudmyla (2019)
   Викладений методичний матеріал відповідає програмі дисципліни «Управління комунікаціями, конфліктами та бізнес-етика» й покликаний забезпечити ефективне використання її методичного інструментарію. Призначений для студентів ...
  • HR-технології 

   Liubov, Vodianka; Kobelia, Zoriana (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022)
   У навчальному посібнику розглядаються існуючі підходи до: праці та її фізіолого- психологічних особливостей; персоналу та його ефективності; організації та нормування праці; умови та безпека праці; політики доходів і оплати ...
  • INNOVATIVE CHANGES IN FINANCIAL AND TAX SYSTEMS IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION 

   Pochenchuk, Galyna; Manzhura, Oleksandr; Kraus, Nataliia (2022)
   The purpose of the research is to present the features of innovative changes in financial and tax systems in terms of digital transformation as a foundation to build a new quality of economic system in terms of virtual ...
  • INTELLIGENT BUSINESS: IN DIAGRAMS AND TABLES 

   Liubov, Vodianka; Lopatynskyi, Yurii (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021)
   The purpose of this textbook is to form in masters of higher education institutions a holistic view of the areas of creation, commercialization, legal protection and protection of intellectual property and intelligent ...
  • Marketing communications: innovative approaches to their formation and application tools 

   Burdyak, Oleh; Бурдяк, Олег (Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie., 2020)
   In this article, the author analyzes the features of the formation of marketing communications in organizations and modern, innovative approaches; emphasizes that the innovative approach to communications is based on the ...
  • Асистентська практика 

   Yakymova, Larysa; Kuz, Vasyl (Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018)
   У методичних вказівках розкрито зміст програми асистентської практики, наведено вимоги до оформлення звітної окументації, особливості та критерії оцінювання результатів, а також зразки оформлення основних складових звіту ...
  • Банківська система 

   Марич, Максим; Нікіфоров, Петро Опанасович; Марусяк, Наталія (Видавництво "Рута", 2022)
   Методичні рекомендації призначені для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Методичні рекомендації призначені ...
  • Банківська система 

   Нікіфоров, Петро Опанасович; Федишин, Майя Пилипівна; Гладчук, Ольга Михайлівна; Марич, Максим Григорович (кафедра фінансів і кредиту, 2023-11)
   У посібнику розкриваються основні теоретичні положення банківської справи як системи фінансового посередництва, аналізуються особливості створення та функціонування комерційних банків як бізнесових фінансових інститутів, ...
  • Банківська система : збірник тестових завдань 

   Ольга, Гладчук; Ткачук, Ірина (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021)
   Видання містить перелік питань, згрупованих у тестові завдання за варіантами в межах окремих тем з курсу «Банківська система». Для студентів закладів вищої освіти економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.
  • Банківські операції: в схемах, таблицях, коментарях : навч. посібник. 

   Гладчук; Харабара, Віолета; Ткачук, Ірина (Рута, 2020)
  • Банківські операції: у схемах і таблицях: навч.-наочн. посіб. / уклад. М.П. Федишин. 

   Федишин, Майя Пилипівна (2021)
   Навчально-наочний посібник спрямований на формування необхідних теоретичних знань з дисципліни «Банківські операції». У навчально-наочному посібнику, який містить навчальний матеріал у вигляді схем та таблиць, розкрито ...
  • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 

   Kuz, Vasyl; Лаговська, Олена Адамівна; Легенчук, Сергій Федорович; Кучер, Світлана Вікторівна (Житомирський державний технологічний університет, 2017)
   У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні аспекти бухгалтерського обліку в системі управління підприємством (зокрема, сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством, бухгалтерський ...
  • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 

   Kuz, Vasyl; Ковальчук, Тетяна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023)
   У практикумі наведені практичні завдання двох типів: рівневі тестові завдання (альтернативні тестові завдання; тестові завдання з множинним запитом; твердження з невідомою змінною; тестові завдання на відповідність) і ...
  • Бухгалтерський словник: визначення, терміни, категорії 

   Kuz, Vasyl (Буковинський державний фінансово-економічний університет, 2015)
   Здійснення бухгалтерської та аудиторської практики вимагає від спеціалістів використання понятійного апарату, який б відповідав положенням чинного нормативно-правового поля у сфері бухгалтерського, фінансового, податкового ...
  • Бюджетний менеджмент : практикум / уклад. : О.М. Грубляк, Н.Я. Сокровольська. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. 218 с. 

   Грубляк, Оксана Михайлівна; Сокровольська, Наталя Ярославівна (Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2023)
   Практикум відповідає програмі дисципліни «Бюджетний менеджмент» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Видання містить ...
  • Виробнича практика "Податкова система" 

   Kucherivska, Sofia; Bak, Nataliia; Ольга, Гладчук; Ткачук, Ірина (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021)
  • Внутрішньогосподарський контроль: практикум 

   Танасієва, Марина; Kovalchuk, Tetyana (Технодрук, 2021-03-02)
   Практикум підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль», яку включено до Освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ...
  • Внутрішній контроль 

   Танасієва, Марина (Технодрук, 2021-03-29)
   Навчальний посібник висвітлює особливості організації та методики внутрішнього контролю господарської діяльності підприємств. Розділи навчального посібника присвячені питанням теоретико-методологічних засад внутрішнього ...