Now showing items 1-20 of 56

  • Методи контролю якості харчових продуктів: метод. рекомендації до лаб. робіт 

   Kobasa, Igor; Воробець, Марія Михайлівна; Sachko, Anastasiia (2013)
   Наведено рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Методи контролю складу та якості харчових продуктів”. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Харчові технології та інженерія”. Може ...
  • Хімічний аналіз продуктів харчування: метод. рекомендації до лаб. робіт 

   Воробець, Марія Михайлівна; Волощук, Анатолій Григорович; Горлій, А.С. (2013)
   Наведено рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Хімічний аналіз продуктів харчування”. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Харчові технології та інженерія”.
  • Хімічний та мікробіологічний аналіз харчової продукції: навчальний посібник 

   Kobasa, Igor; Чебан, Лариса Миколаївна; Воробець, Марія Михайлівна; Юкало, Володимир Глібович; Кухтин, Микола Дмитрович (2014)
   Навчальний посібник висвітлює теоретичні основи щодо безпеки та мікробіології харчових продуктів. Розглянуті загальні рекомендації для проведення аналізу і розробки нових методик визначення вмісту елементів у сировині та ...
  • Основи вірусології: навчально-методичний посібник для лабораторного практикуму 

   Кеца, Оксана Віталіївна (2015)
   У навчальному посібнику викладено загальні відомості про методи роботи з вірусами людини, тварин, рослин і бактерій, представлені сучасні методи діагностики з вірусними інфекціями.
  • Забезпечення та хімічний контроль якості харчових продуктів: навч. посібник 

   Влодарчик, Роман Петрович; Kobasa, Igor; Воробець, Марія Михайлівна; Sachko, Anastasiia; Kondratyeva, Iryna (2015)
   Навчальний посібник складається з чотирьох частин, які містять теоретичний матеріал, низку лабораторних робіт, завдання для самостійної та індивідуальної роботи. Основна увага приділена безпеці харчових продуктів, розглянуто ...
  • Природний мінерал базальтовий туф : склад, властивості та використання : монографія 

   Kobasa, Igor; Цимбалюк, Валентина Василівна (2015)
   У монографії проаналізовано мінералогічний і хімічний склад базальтового туфу та розглянуті оптимальні способи його модифікування. Досліджено вплив температури модифікування на структуру, фазовий склад, пористість, величину ...
  • Генетика: збірник задач 

   Волков, Роман; Язловицька, Людмила (Чернівецький національний університет, 2015)
   В навчальному посібнику викладені задачі з генетики, які допомагають засвоїти теоретичний матеріал, застосовувати генетичні знання на практиці, проводити генетичні дослідження, розвивають генетичне мислення. Представлені ...
  • Робочий зошит з біохімії 

   Kopylchuk, Galina; Voloshchuk, Oksana (2016)
   Робочий зошит з біохімії підготовлений згідно з програмою нормативного курсу “Біохімія” для студентів денної та заочної форм навчання біологічних спеціальностей університетів. Лабораторні роботи охоплюють класичні та сучасні ...
  • Загальна біотехнологія: навчально-методичний посібник. Модуль1 

   Чебан, Лариса (2017)
   Навчально-методичний посібник розроблений згідно з програмою нормативного курсу „Загальна біотехнологія”. Видання дозволяє полегшити засвоєння студентами теоретичних і практичних питань з курсу «Загальна біотехнологія». Для ...
  • Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації: навчальний посібник 

   Воробець, Марія Михайлівна; Sachko, Anastasiia; Kobasa, Igor (2017)
   Подано теоретичні відомості та рекомендації до лабораторних робіт із курсу «Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації». Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 181 – Харчові технології.
  • Основи біоінформатики 

   Кеца, Оксана Віталіївна (2018)
   У навчальному посібнику висвітлено загальні відомості про біоінформаційні засоби аналізу та систематизації біологічної інформації. Окрім теоретичного матеріалу, подані практичні завдання з рекомендаціями, що допоможе ...
  • Біохімія. Тестові завдання з лабораторного практикуму 

   Копильчук, Галина Петрівна; Николайчук, Іванна Михайлівна (Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019)
   У виданні викладено тестові завдання для лабораторного практикуму з нормативного курсу «Біохімія» для самостійної роботи студентів. Посібник підготовлений для проведення поточного контролю знань та набуття практичних умінь ...
  • Лабораторний практикум із біохімії 

   Копильчук, Галина Петрівна; Николайчук, Іванна Михайлівна (Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019)
   У виданні подано лабораторні роботи з основних розділів нормативного курсу «Біохімія», які охоплюють методи якісного та кількісного аналізу біомолекул – протеїнів, ензимів, вуглеводів, ліпідів, вітамінів і гормонів. ...
  • Хімія барвників 

   Ягодинець, П.І.; Скрипська, О.В.; Андрійчук, Ю.М. (ЧНУ, 2019)
   У навчальному посібнику викладено основи теорії барвності органічних сполук, сучасні уявлення про залежність кольору барвників від їх будови. Подано робочу програму, плани лекцій і лабораторних занять, регламент модульної ...
  • Аналіз природних об’єктів і продуктів харчування: метод. реком. до лабор. робіт 

   Воробець, Марія Михайлівна; Kobasa, Igor; Дійчук, Володимир Васильович; Sachko, Anastasiia; Водянка, Л.Д. (2019)
   Видання містить рекомендації до низки лабораторних робіт спецкурсу Аналіз природних об’єктів і продуктів харчування для студентів спеціальності 102 Хімія. Можуть бути корисні студентам спеціальностей 181 Харчові технології, ...
  • Гістологія: навчально-методичний посібник 

   Khudyi, Oleksii; Vasina, Liliia (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019-12-23)
   Проаналізовано сучасні дані щодо морфофункціональних особливостей клітинних типів та утворених з них тканин, гістогенезу як комплексу координованих у часі і просторі процесів проліферації, диференціації, детермінації, ...
  • Біоорганічна хімія 

   Voloshchuk, Oksana; Nykolaichuk, I (2020)
   У посібнику подані лабораторні роботи і тестові завдання для формування комплексних знань студентів з особливостей хімічної структури та властивостей біологічних молекул, задіяних у ключових процесах життєдіяльності організмів.
  • Загальна цитологія: робочий зошит для лабораторних занять 

   Копильчук, Галина Петрівна; Кеца, Оксана Віталіївна (2020)
   У робочому зошиті подано лабораторний практикум з дисципліни ''Загальна цитологія'', у якому наведені різнорівневі завдання. Для виконання практичних завдань студентам пропунується вивчення мікрофотографій цитологічних препаратів.
  • Харчові технології. Особливості виготовлення та оцінка якості м’ясо-молочної продукції 

   Сачко, Анастасія Валеріївна; Сема, Оксана Василівна; Воробець, Марія Михайлівна; Борук, Сергій Дмитрович (Видавництво та друкарня Чернівецького національного університету, 2020)
   Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 181 Харчові технології денної та заочної форм навчання. Посібник містить відомості про базові технології молочних та м’ясних виробництв: відомості про сировину, ...
  • Мікробіологія 

   Vasina, Liliia (2020)
   У виданні подано короткі відомості про особливості морфологічної та ультраструктурної організації мікроорганізмів, основні процеси їх життєдіяльності та біологічної ролі в кругообігу речовин у природі. Застосовано ...