Now showing items 1-20 of 56

  • Improvement of the technology of lollie caramel based on isomaltitol and vegetable additive of barberry 

   Sema, Oksana; Aksonova, Olena (Інноваційні технології розвитку харчових і переробних виробництв та ресторанного господарства: Наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених (м. Харків, 26 жовтня 2022 р.), 2022-10)
  • Агровиробничі групи ґрунтів і агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення в Україні 

   Беспалько, Руслан (2022)
   Наведено агровиробничі групи ґрунтів України та описано принципи їх складання для окремих землеволодінь на основі ґрунтово-картографічних обстежень. Призначено для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 193 «Геодезія ...
  • Аналіз природних об’єктів і продуктів харчування: метод. реком. до лабор. робіт 

   Воробець, Марія Михайлівна; Kobasa, Igor; Дійчук, Володимир Васильович; Sachko, Anastasiia; Водянка, Л.Д. (2019)
   Видання містить рекомендації до низки лабораторних робіт спецкурсу Аналіз природних об’єктів і продуктів харчування для студентів спеціальності 102 Хімія. Можуть бути корисні студентам спеціальностей 181 Харчові технології, ...
  • Аналітична хімія. Якісний та кількісний аналіз : Навчальний посібник 

   Kobasa, Igor; Воробець, Марія Михайлівна (Видавництво та друкарня ЧНУ, 2022)
   Навчальний посібник містить окремі розділи якісного та кількісного аналізу. Розглянуті приклади розрахункових задач, розв’язання яких дозволить глибше засвоїти теоретичні основи предмета. У практичній частині наведено ...
  • Біологія продуцентів БАР 

   Чебан, Лариса (2021)
   У навчально-методичному посібнику подано короткі відомості про основні методи дослідження речовин спеціалізованого обміну, розроблено банк тестових завдань для перевірки знань студентів. Для студентів спеціальності ...
  • Біоорганічна хімія 

   Voloshchuk, Oksana; Nykolaichuk, I (2020)
   У посібнику подані лабораторні роботи і тестові завдання для формування комплексних знань студентів з особливостей хімічної структури та властивостей біологічних молекул, задіяних у ключових процесах життєдіяльності організмів.
  • Біохімічні механізми ушкодження клітин : навч.-метод. посіб 

   Voloshchuk, Oksana (ЧНУ, 2022)
   Видання містить дидактичні матеріали, необхідні для самостійної підготовки до практичних занять з дисципліни Біохімічні механізми ушкодження клітин та для аудиторних занять. Наведена базова інформація про біохімічні механізми ...
  • Біохімія. Тестові завдання з лабораторного практикуму 

   Копильчук, Галина Петрівна; Николайчук, Іванна Михайлівна (Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019)
   У виданні викладено тестові завдання для лабораторного практикуму з нормативного курсу «Біохімія» для самостійної роботи студентів. Посібник підготовлений для проведення поточного контролю знань та набуття практичних умінь ...
  • Вірусологія 

   Кеца, Оксана Віталіївна (Харків-Мачулін, 2022)
   Навчальний посібник для лабораторних занять підготовлений згідно з програмою нормативного курсу «Вірусологія» для студентів біологічних спеціальностей. Видання допоможе студентам у виконанні завдань на лабораторних ...
  • Генетика: збірник задач 

   Волков, Роман; Язловицька, Людмила (Чернівецький національний університет, 2015)
   В навчальному посібнику викладені задачі з генетики, які допомагають засвоїти теоретичний матеріал, застосовувати генетичні знання на практиці, проводити генетичні дослідження, розвивають генетичне мислення. Представлені ...
  • ГНСС-технології у землеустрої Навчально-методичний посібник 

   Беспалько, Руслан Іванович; Гуцул, Тарас Володимирович (2022)
   Навчальний посібник написано згідно із затвердженим стандартом вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Враховано особливості освітньо-професійної ...
  • Гістологія: навчально-методичний посібник 

   Khudyi, Oleksii; Vasina, Liliia (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019-12-23)
   Проаналізовано сучасні дані щодо морфофункціональних особливостей клітинних типів та утворених з них тканин, гістогенезу як комплексу координованих у часі і просторі процесів проліферації, диференціації, детермінації, ...
  • ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

   Казімір, Іван Іванович; Штефанюк, Мар'яна Василівна (2023)
   Розкрито механізми та способи здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері використання та охорони земель органами місцевого самоврядування. Наведено порядок оформлення державними ...
  • Дипломне проєктування Методичні рекомендації для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» Освітня програма «Землеустрій та кадастр» 

   Беспалько, Руслан Іванович (2022)
   У методичних рекомендаціях наведено основні вимоги щодо організації процесу та розробки дипломного (магістерського) проєкту, його оформлення, перевірки і рецензування. Методичні рекомендації покликані сприяти якості ...
  • Забезпечення та хімічний контроль якості харчових продуктів: навч. посібник 

   Влодарчик, Роман Петрович; Kobasa, Igor; Воробець, Марія Михайлівна; Sachko, Anastasiia; Kondratyeva, Iryna (2015)
   Навчальний посібник складається з чотирьох частин, які містять теоретичний матеріал, низку лабораторних робіт, завдання для самостійної та індивідуальної роботи. Основна увага приділена безпеці харчових продуктів, розглянуто ...
  • Загальна біотехнологія: навчально-методичний посібник. Модуль1 

   Чебан, Лариса (2017)
   Навчально-методичний посібник розроблений згідно з програмою нормативного курсу „Загальна біотехнологія”. Видання дозволяє полегшити засвоєння студентами теоретичних і практичних питань з курсу «Загальна біотехнологія». Для ...
  • Загальна цитологія: робочий зошит для лабораторних занять 

   Копильчук, Галина Петрівна; Кеца, Оксана Віталіївна (2020)
   У робочому зошиті подано лабораторний практикум з дисципліни ''Загальна цитологія'', у якому наведені різнорівневі завдання. Для виконання практичних завдань студентам пропунується вивчення мікрофотографій цитологічних препаратів.
  • Лабораторний практикум із біохімії 

   Копильчук, Галина Петрівна; Николайчук, Іванна Михайлівна (Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019)
   У виданні подано лабораторні роботи з основних розділів нормативного курсу «Біохімія», які охоплюють методи якісного та кількісного аналізу біомолекул – протеїнів, ензимів, вуглеводів, ліпідів, вітамінів і гормонів. ...
  • Методи контролю якості харчових продуктів: метод. рекомендації до лаб. робіт 

   Kobasa, Igor; Воробець, Марія Михайлівна; Sachko, Anastasiia (2013)
   Наведено рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Методи контролю складу та якості харчових продуктів”. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Харчові технології та інженерія”. Може ...
  • Методи контролю якості харчової продукції : метод. рекомендації до лабораторних робіт 

   Воробець, Марія Михайлівна; Kobasa, Igor; Кондрачук, Ірина Володимирівна (2022)
   Наведено рекомендації до лабораторних робіт з курсу Методи контролю якості харчової продукції. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 181 Харчові технології.